عناوين مطالب سایت
توضیح ضروری

من و برادرانم در حوالی 1315

حکومت نفاق و تفرقه ی دوره رضا خان

رضاخان برعلیه دین ومذهب شده بود

رضا خانبر علیه روحانیت بود ، به خصوص روحانیت یزد و ازهمه بیش

از مدیریت تقریبا" مفت و مجانی اداره تلفن ( مخابرات ) یزد تا

مردم یزد چون باج نمی خواستند قانع بودند ! و چون باج نمی دادن

بلای ضدٌیت رضا خانبا اعتقادات عمومی ، و پیآمدهای آن

تقدم منافع فردی بر منافع جمعی نزد حکام رضا خانی

ازدواج آسان ، برای زندگیی بسیار آسانتر

شرکت تلفن رضا خانی بهره کشی می کرد

الغای القاب و عناوین در دوره رضاخان

مدیر یت میکردم امٌا به عنوان کمکی محاسبات !

رمضان مبارک

سرِ کیسه دست من بود و تهش دست یکی دیگر !

در ادارات دولتی رضاخانی کتک کاری هم می شد

دهه فجر و به امید فجر اینترنتی ...

لرز پس از خربزه مبارزه

وقتی فساد اداری دوره رضا خان اوج گرفت

مبارزه با مفاسد اداری کاملا" شکست نمی خورد

آب از سر چشمه گل آلود بود

در ایران زورگوئی ، دزدی و وقاحت رضا شاهی

فساد دوران رضا شاهی غیر قابل باور بود

ریشه فساد در اداره تلفن ( مخابرات ) یزد کنده شد

مواجهه اداری یک روحانی و روحانیزاده با یک رئیس خانزاده در یز

دزدی های اداری رضا شاهی

پس مبارک بادا

زد و بند اداری ، رشوه پردازی ، خوشخدمتی ، خود شیرینی ، توطئه

وقتی که رضا شاه از یزد و یردی خوشش نمی آمد

چه کسانی در یزد 1310 - 1312 دارای تلفن بودند ؟

مدیریت تلفن ( مخابرات ) در یزد 1309

تلفن ( مخابرات ) یزد در حوالی سال 1310 شمسی

صیغه و بچٌه ی صیغه ای

سرگرمی و تفریحات سالم در یزد 1290 - 1300

بنیانگذاری حقیقی اداره تلفن یزد

تفرقه همیشه آفت جان ما مردم بوده است

6 دی 1307 روز قلم قرمز بر حوزه های علمیه ایران

کودتائی سلطنتی - درونی بر علیه حوزه علمیه یزد

دو دستگی ها در شهر یزد

نخستین بار که به منبر رفتن

روضه خوانی ها در یزد صد سال قبل از این

فرهنگ « نکن »

امنیٌت ؛ و هرکه گریزد زخراجات شاه

کاهش ارزش علم در دوران مشروطیت

زمانه ی تخیل و تفنن

روضه خوانیهای یزد و نقش والای آنان در اعتلای فرهنگ ، تقویت ا

قیام مشروطیت به معنی خفقان نسبی مشروعیت بود

ملٌا و مکتب در شهر یزد در سال 1295 شمسی

تاخیر در به ملٌا رفتن و به مکتب رفتن

خریدن خانه در یزد 1287 شمسی

آقا میرزا محمد جعفر و الاغِ سواری

آقا میرزا محمد جعفر شریف و سماور مسوار روسی

زمانه ی تخیٌل و تفنن

امنیٌت در شهر یزد بیشتر بود و در نیر کم تر

نامگذاری و وجه تسمیه میرزا جواد آیت اللهی

تولد آقا میرزا جواد آیت اللهی

تاریخ تولد آقا میرزا جواد آیت اللهی

نیرِ یزد (5)

نیر یزد (4)

نیر یزد (3)

نیر یزد (2)

نیر یزد (1)

نیاکان آقا میرزا جواد آیت اللهی (2) خاندان شریفان یزد

نیاکان آقا میرزا جواد آیت اللهی (1)

فهرست موضوعی


پردازش در : 0.0052 ثانیه