عناوين مطالب سایت
توضیح ضروری- من و برادرانم در حوالی 1315- حکومت نفاق و تفرقه ی دوره رضا خان- - رضاخان برعلیه دین ومذهب شده بود- رضا خانبر علیه روحانیت بود ، به خصوص روحانیت یزد و ازهمه بیشتر احفاد آقا آسید یحیی ؟ .- از مدیریت تقریبا" مفت و مجانی اداره تلفن ( مخابرات ) یزد تا تجارت عدس- مردم یزد چون باج نمی خواستند قانع بودند ! و چون باج نمی دادند ، خسیس !- بلای ضدٌیت رضا خانبا اعتقادات عمومی ، و پیآمدهای آن- تقدم منافع فردی بر منافع جمعی نزد حکام رضا خانی- ازدواج آسان ، برای زندگیی بسیار آسانتر- شرکت تلفن رضا خانی بهره کشی می کرد- الغای القاب و عناوین در دوره رضاخان- مدیر یت میکردم امٌا به عنوان کمکی محاسبات !- رمضان مبارک- سرِ کیسه دست من بود و تهش دست یکی دیگر !- در ادارات دولتی رضاخانی کتک کاری هم می شد- دهه فجر و به امید فجر اینترنتی ...- لرز پس از خربزه مبارزه- وقتی فساد اداری دوره رضا خان اوج گرفت- مبارزه با مفاسد اداری کاملا" شکست نمی خورد- آب از سر چشمه گل آلود بود- در ایران زورگوئی ، دزدی و وقاحت رضا شاهی- فساد دوران رضا شاهی غیر قابل باور بود- ریشه فساد در اداره تلفن ( مخابرات ) یزد کنده شد- مواجهه اداری یک روحانی و روحانیزاده با یک رئیس خانزاده در یزد- دزدی های اداری رضا شاهی- پس مبارک بادا- زد و بند اداری ، رشوه پردازی ، خوشخدمتی ، خود شیرینی ، توطئه علیه رقیب ، و... رابطه- وقتی که رضا شاه از یزد و یردی خوشش نمی آمد- چه کسانی در یزد 1310 - 1312 دارای تلفن بودند ؟- مدیریت تلفن ( مخابرات ) در یزد 1309- تلفن ( مخابرات ) یزد در حوالی سال 1310 شمسی- صیغه و بچٌه ی صیغه ای- سرگرمی و تفریحات سالم در یزد 1290 - 1300- بنیانگذاری حقیقی اداره تلفن یزد- تفرقه همیشه آفت جان ما مردم بوده است- 6 دی 1307 روز قلم قرمز بر حوزه های علمیه ایران- کودتائی سلطنتی - درونی بر علیه حوزه علمیه یزد- دو دستگی ها در شهر یزد- نخستین بار که به منبر رفتن- روضه خوانی ها در یزد صد سال قبل از این- فرهنگ « نکن »- امنیٌت ؛ و هرکه گریزد زخراجات شاه- کاهش ارزش علم در دوران مشروطیت- زمانه ی تخیل و تفنن- روضه خوانیهای یزد و نقش والای آنان در اعتلای فرهنگ ، تقویت ایمان عمومی و امنیت- قیام مشروطیت به معنی خفقان نسبی مشروعیت بود- ملٌا و مکتب در شهر یزد در سال 1295 شمسی- تاخیر در به ملٌا رفتن و به مکتب رفتن- خریدن خانه در یزد 1287 شمسی- آقا میرزا محمد جعفر و الاغِ سواری- آقا میرزا محمد جعفر شریف و سماور مسوار روسی- زمانه ی تخیٌل و تفنن- امنیٌت در شهر یزد بیشتر بود و در نیر کم تر- نامگذاری و وجه تسمیه میرزا جواد آیت اللهی- تولد آقا میرزا جواد آیت اللهی- تاریخ تولد آقا میرزا جواد آیت اللهی- نیرِ یزد (5)- نیر یزد (4)- نیر یزد (3)- نیر یزد (2)- نیر یزد (1)- نیاکان آقا میرزا جواد آیت اللهی (2) خاندان شریفان یزد- نیاکان آقا میرزا جواد آیت اللهی (1)- فهرست موضوعی